Táborový řádČeho je třeba se na táboře řídit?

Nechceme dětem z prázdnin dělat pobyt plný hrozných zákazů a omezení. Je ale nutné, aby se každý táborník řídil základními pravidly slušného chování a svým jednáním neomezoval a neohrožoval svobodu ostatních. Základními prvky na táboře je umět slušně pozdravit, poprosit a poděkovat.

V případě, že budeš mít jako dítě pocit, že něco není tak, jak má, neprodleně informuj svého vedoucího.

Doporučujeme poslouchat a dodržovat veškeré rady, doporučení, příkazy a zákazy vedoucího, myslí to s vámi dobře. :)

*Každý, kdo se přihlásí na tábor, souhlasí s tímto táborovým řádem!

Táborový řád obecně


 • Dodržuji a dbám na dodržování tohoto táborového řádu.
 • Svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému okolí, táboru ani rodičům.
 • Dodržuji režim dne i jeho program.
 • Svědomitě a zodpovědně plním pokyny a rady vedoucího i ostatních členů organizačního týmu tábora.
 • Ochotně každému rád pomohu, vyhýbám se sporům a hádkám.
 • Dbám na čistotu svého místa a v prostorách herního klubu Black Lotus Gamers. U počítáče nejít a nenechávám u něj potraviny. K jídlu využívám prostory k tomu vyhrazené.
 • Bez povolení vedoucího neopouštím prostory herního klubu Black Lotus Gamers.
 • Chovám se tiše a ohleduplně, neruším ostatní kamarády.
 • Odpolední klid je určen k mému odpočinku a volnočasovým aktivitám.
 • V herním klubu Black Lotus Gamers nepoužívám otevřený oheň (svíce, zápalky, apod.).
 • Chovám se tak, abych nezranil sebe ani kohokoliv jiného.
 • Bez vyzvání vedoucích nevstupuji do stream koutku a jiných nepovolených prostor.
 • Každou vypůjčenou techniku (klávesnice, myš, sluchátka, ...) vracím na své místo nebo vedoucímu.
 • Při práci s nářadím dbám na bezpečnost svou i ostatních kamarádů. Pamatuji si, že nářadí je na práci a ne na hraní.
 • Na smluvený signál se ihned dostavím na určené místo.
 • Každý i drobný úraz či odřeninu si nechám ošetřit u táborového zdravotníka. Také při jiných zdravotních obtížích informuji svého vedoucího a zdravotníka. O návštěvě zdravotníka informuji vedoucího co nejdřív.
 • Na výletě či jiném pohybu mimo herní klub jsem neustále se svým týmem a vedoucím, které svévolně neopouštím.
 • Majetek neničím, ale chráním.
 • Jsem si vědom, že jako každý účastník tábora se podílím na tom, aby se na táboře líbilo nejen mně, ale i všem ostatním.
 • Jsem si vědom, že porušování táborového řádu může mít za následek mé vyloučení z tábora.


  *V případě odjezdu dítětě vinou nemoci Vám bude vrácena adekvátní částka z nevyužitích služeb - strava, vstupné,...

 • *V případě, že odjezd dítěte z tábora nebude zaviněn ze strany pořadatele akce, není možné nárokovat vrácení finančních prostředků.


  Na táboře je přísně zakázáno:


 • konzumace alkoholických nápojů
 • užívání omamných a návykových látek
 • fyzické a psychické šikanování ostatních účastníků tábora
 • sexuální aktivity mezi dětmi bez rozdílu pohlaví
 • vypůjčení předmětů bez dovolení (krádež)


  Na táboře je zakázáno:


 • Svévolné opouštění táborového místa konání
 • Konzumace nebalených zmrzlin (hrozí salmonelóza)
 • Konzumace hub (hrozí otrávení)
 • Koupání ve vodních nádržích, rybníce, řece i v bazénu bez dozoru vedoucího
 • Soustavné porušování pokynů vedoucího

  * Prosím, poučte také své dítě, že odpadky patří do koše. Nechceme přeci prožít 7dní na skládce.
  * Do záchodové mísy se nehází nepoužité role toaletního papíru a jiné nevhodné předměty.

  V případě úmyslného poškození táborového vybavení dítětem bude poškození opraveno na náklady rodičů!  Jak se budou řešit přestupky?


  Porušení pravidel dělíme do dvou kategorií:

  1) Hrubé porušení táborového řádu
  = prohřešek vůči pravidlům z kategorie "přísně zakázáno"

 • V případě hrubého porušení táborového řádu (kouření, alkohol, šikana,...) si naše sdružení vyhrazuje právo poslat dítě okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz domů. V případě nepřítomnosti rodičů, bude dítě předáno do péče pověřené osobě a náklady na dopravu budou fakturovány jí.

  2) Porušení táborového řádu
  = prohřešek vůči pravidlům z kategorie "zakázáno"

  V tomto případě porušení táborového řádu bude postupováno následovně:
 • 1) Dítě bude upozorněno, že jedná proti pravidlům
 • 2) Dítě bude opětovně upozorněno, že jedná proti pravidlům
 • 3) Zavoláme rodičům, aby se pokusili dítěti domluvit
 • 4) Po konzultaci s rodiči bude dítě na náklady rodičů posláno domů
 • Věříme, že k výše zmíněným krokům nebudeme muset přistoupit a budou tedy sloužit jako pouhé nutné informační sdělení.